Algemene voorwaarden

  1. TOEPASSELIJKHEID

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen Rens gcv, haar merken en haar webshops en de opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever wordt geacht
stilzwijgend met de uitsluitende toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan bij eventuele door haar mondelinge, schriftelijke, telefonische, per e-mail, fax, chat of op andere wijze opgegeven opdrachten, ongeacht een schriftelijke bevestiging van Rens gcv. Geen andere specificatie, beschrijving, publicatie, schriftelijk of mondeling gedane toezegging, zal deel uitmaken van deze voorwaarden noch zal hiernaar in deze voorwaarden geacht worden te zijn verwezen. Eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever kunnen niet
worden toegepast, tenzij door Rens gcv uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard, zelfs indien de voorwaarden van de opdrachtgever, deze voorwaarden zouden uitsluiten. Het plaatsen van een bestelling of een opdracht bij Rens gcv geldt als aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Deze voorwaarden maken,
door middel van de vermelding van een URL, steeds deel uit van de bestelbonnen, de offertes, de overeenkomsten, de facturen en de creditnota’s van Rens gcv.
Een papieren kopie van onderhavige voorwaarden kan steeds op eenvoudig verzoek gratis verkregen worden. De persoon die de bestelling of opdracht plaatst in naam van de opdrachtgever wordt verondersteld als zijnde daartoe gemachtigd.
Hij of zij draagt gebeurlijk samen met zijn lastgever alle verantwoordelijkheid opzichtens derden. Rens gcv behoudt zich het recht voor elke bestelling of opdracht te weigeren en dit zonder opgave van reden. Het aanvaarden van een opdracht of bestelling door Rens gcv biedt geen verbintenissen ten opzichte van eventuele volgende opdrachten of bestellingen door de opdrachtgever. Rens gcv behoudt zich het recht voor om opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren. Elke offerte van Rens gcv heeft een geldigheidsduur van 30 dagen.

 

2. PRIJZEN, TARIEVEN EN BETALING

Alle prijzen en tarieven van Rens gcv zijn exclusief BTW, tenzij
uitdrukkelijk anders zou zijn vermeld. Behoudens andersluidend en uitdrukkelijk overeengekomen, zal er een voorschot van 60% op het voorziene totaalbedrag inclusief BTW van elk order betaald worden door de opdrachtgever aan Rens gcv vooraleer deze start met de uitvoering van de opdracht en/of de bestelling.
Alle facturen, betaalbaar op de vervaldag zijnde, zijn contant betaalbaar op de zetel, behoudens andersluidende vermelding op de factuur. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling de verplichting ten laste van de opdrachtgever om verwijlinteresten te betalen ten belope van 12% per jaar op het openstaande factuurbedrag.
Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een
forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het
openstaande factuurbedrag, met een minimum van 100 EUR. Bij niet-betaling behoudt Rens gcv zich het recht voor om verdere leveringen en uitvoeringen stop te zetten. Bovendien behoudt Rens gcv het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte. Alle goederen blijven eigendom van Rens gcv tot volledige betaling van de prijs, desgevallend verhoogd met interesten en kosten. Iedere klacht of elk protest na ontvangst van de facturen dient per aangetekend schrijven binnen de acht dagen te geschieden, waarbij steeds de datum en het nummer van de geprotesteerde factuur dienen te worden vermeld. Daarnaast dient de schriftelijke klacht duidelijk te
vermelden welke bedragen en factuuronderdelen worden betwist. De niet-betwiste bedragen dienen steeds binnen de betalingstermijn van de factuur te worden betaald. Bij gebreke aan klacht of protest binnen de gestelde termijn, worden de leveringen en de facturen geacht aanvaard te zijn.

 

3. EENZIJDIGE BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

De opdrachtgever kan de overeenkomst slechts éénzijdig verbreken, mits
betaling van een schadevergoeding van 30% op de totale offerteprijs met een minimum van 350 EUR, vermeerderd met de vergoeding voor de door Rens gcv reedsin uitvoering van de bestellingen geleverde prestaties en gemaakte kosten.
Indien er een voorschot betaald werd, wordt dit in elk geval hiertoe
ingehouden. Rens gcv behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de opdrachtgever. In alle mogelijke gevallen van overmacht – dit is in het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van Rens gcv zouden teweeg brengen – behoudt Rens
gcv zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige
schadevergoeding kan worden geëist. Indien Rens gcv bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde dan wel het leverbare deel te facturen en is de opdrachtgever gehouden deze facturen te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

 

4. UITVOERING, LEVERING EN LEVERINGSTERMIJNEN

Indien voor de uitvoering van opdrachten of voor de levering van producten en/of diensten een termijn opgegeven is, geldt deze termijn slecht als richtlijn. Een vertraging in de levering van producten of diensten kan in geen geval van rechtswege aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, noch tot betaling van eender welke schadevergoeding, tenzij anders en uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. De afgesproken termijnen worden verlengd door de eventuele vertraging in hoofde van de opdrachtgever in de aanbrenging van de elementen die Rens gcv nodig heeft om haar taak te volbrengen of door een vertraging in betaling van de afgesproken prijs. Indien de opdrachtgever de levertijd van een bepaalde opdracht wenst te verkorten, is Rens gcv, indien dergelijke termijn haalbaar wordt geacht, gerechtigd de daaraan verbonden hogere kosten boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen. Rens gcv is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, kan Rens gcv de uitvoering van onderdelen die tot een
volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd. Levering geschieden af bedrijf van Rens gcv, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen beide partijen. De opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld door Rens gcv. Indien de opdrachtgever nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering en/of indien bestelde goederen niet door de opdrachtgever afgenomen worden, dan is Rens gcv gerechtigd de zaken op te slaan
voor rekening en risico van de opdrachtgever. Het risico van verlies,
beschadiging of waardevermindering gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter beschikking staan. Rens gcv behoudt zich het recht bepaalde werkzaamheden uit te laten voeren door derden. De Opdrachtgever draagt er zorg voor alle gegevens, waarvan Rens gcv aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Rens gcv worden verstrekt. Indien deze benodigde gegevens niet tijdig aan Rens gcv zijn verstrekt, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze gegevens juist en volledig aan Rens gcv ter
beschikking heeft gesteld. Rens gcv is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard dan ook, doordat Rens gcv is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Rens gcv behoudt zich het recht om voor promotiedoeleinden te verwijzen naar haar opdrachtgevers en diens logo’s in haar online en offline portfolio’s.

 

5. VERZENDING

De verzending geschiedt op de wijze als door Rens gcv aangegeven. Wenst de opdrachtgever een zending anders te ontvangen, zoals door snelle of
expresverzending, dan geschiedt die verzending voor risico van de opdrachtgever en zijn de extra kosten hieraan verbonden voor rekening van de opdrachtgever. In geval van beschadiging en/of onvolledigheid van een zending, gelden de voorwaarden van de transporteur en de gekozen wijze van verzending. De opdrachtgever is verplicht de toegezonden stukken onmiddellijk bij aflevering te controleren op eventuele beschadiging of onvolledigheid en dient elk gebrek direct schriftelijk te melden aan de transporteur en aan Rens gcv. Indien de beschadiging en/of het ontbreken van een pakket na levering wordt geconstateerd, dient dit binnen de door de transporteur gehanteerde termijn gemeld te worden aan de transporteur en aan Rens gcv onder vermelding van het leveringsnummer.

 

6. NIET-OVERDRAAGBAARHEID AAN DERDEN

De opdrachtgever is niet gerechtigd de rechten of plichten voortvloeiende
uit een overeenkomst met Rens gcv aan derden over te dragen, zonder
voorafgaandelijke en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rens gcv.

 

7. AANSPRAKELIJKHEID

In geen geval kan de opdrachtgever Rens gcv aansprakelijk stellen voor enige indirecte, incidentele of gevolgschade die voorkomt of is ontstaan bij de hosting of andere diensten. Dit houdt in, maar is niet gelimiteerd tot de
schade te wijten aan het verlies van data, vertragingen, niet-afleveren of
verkeerd afleveren of onderbrekingen van de diensten. Op geen enkel moment kan Rens gcv aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke klachten, claims, kosten (inclusief aanvaardbare gerechtskosten), aansprakelijkheid of rechtszaak, die voortkomen of zijn ontstaan uit het gebruik van haar internet-en hostingdiensten. Ingeval van overmacht zal Rens gcv geen bewijs moeten leveren van het onvoorzienbaar of onvermijdelijk karakter van de bedoelde overmachtsituatie. Zonder limitatief te zijn, wordt o.a. het volgende begrepen onder een overmachtsituatie: natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand,
overstromingen, technische storingen, inbeslagname, embargo, algemene schaarste aan goederen, ziekte, ontslag en in het algemeen elke onvoorziene omstandigheid die het contractuele evenwicht in aanzienlijke mate verstoort, en dit onafhankelijk of de overmacht zich voordoet bij Rens gcv, bij één van haar leveranciers of bij één van haar medewerkers. Gebreken in de materialen die voor Rens gcv verborgen waren, zullen haar verantwoordelijkheid niet in het gedrang brengen en geen aanleiding kunnen geven tot het betalen van schadevergoeding. De door Rens gcv te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst zal in geen geval meer bedragen dan 50% van de op grond van die overeenkomst door Rens gcv aan de
opdrachtgever gefactureerde en factureerbare bedragen van de overeenkomst. Absolute voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de opdrachtgever na het ontstaan van de schade, binnen een termijn van acht dagen, de schade per aangetekend schrijven aan Rens gcv heeft gemeld. Rens gcv is evenwel niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen als deze te wijten zijn aan software of hardware of andere materialen, die niet door Rens gcv werden geleverd en welke gebrekkig is en/of waarvan Rens gcv niet wist dat die samen met de door haar geleverde producten en diensten zouden gebruikt worden, of het
feit dat anderen dan Rens gcv wijzigingen aan de producten of diensten hebben aangebracht.

 

8. INTELLECTUELE RECHTEN

Rens gcv is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licenties of
andere rechten van derden voor het gebruik van gegevens, dewelke haar door of vanwege de opdrachtgever in uitvoering van haar opdracht zijn verstrekt.
Behoudens andersluidend beding blijft Rens gcv alleen titularis van de
auteursrechten en naburige rechten op de, in het kader van de haar
toevertrouwde opdracht uitgevoerde werken en prestaties. Zij blijven de
eigendom van Rens gcv en mogen zonder schriftelijke toestemming op generlei wijze worden gebruikt voor andere doeleinden dan deze die het voorwerp uitmaken van de overeenkomst. Noch mogen zij worden gekopieerd, vermenigvuldigd of op andere wijze worden gebruikt of aan derden ter beschikking gesteld. Rens gcv is gerechtigd de werken en prestaties, die hij voor de opdrachtgever uitvoerde, te vertonen aan potentiële opdrachtgevers. Bij elk gebruik van de geleverde werken
en prestaties door Rens gcv dient er een bronvermelding te zijn van Rens gcv, tenzij anders zou zijn overeengekomen. Rens gcv behoudt zich het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

9. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

De overeenkomsten tussen Rens gcv en de opdrachtgever worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Arrondissement Antwerpen bevoegd.

 

  1. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE DE ONTWIKKELING EN HET ONDERHOUD VAN
    WEBSITES

Op basis van de door de opdrachtgever te verstrekken gegevens, voor de
juistheid en volledigheid waarvan de opdrachtgever instaat, zal schriftelijk
worden gespecificeerd welke website/programmatuur ontwikkeld zal worden.
Ingeval van onvolmaaktheden in hoofde van de door Rens gcv ontwikkelde websites zal Rens gcv technische bugs herstellen gedurende de eerste 30 dagen na oplevering. Na het verstrijken van deze termijn zullen deze herstellingen worden aangerekend aan uurtarief. Rens gcv zal de ontwikkelde websites en/of programmatuur aan de opdrachtgever conform specificatie opleveren. De opdrachtgever heeft het recht de website/programmatuur gedurende een periode van 30 dagen na gebruiksklare oplevering te testen. Doel van de test is vast te
stellen of de website/programmatuur voldoet aan de overeengekomen
specificaties. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat de
website/programmatuur gebreken vertoont of niet aan de schriftelijke
specificaties voldoet, zal de opdrachtgever Rens gcv terstond in een
schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de gebreken informeren. Rens gcv zal in dat geval de gemelde gebreken binnen een redelijke termijn herstellen. Kleine gebreken die de operationele ingebruikname niet in de weg staan zijn geen reden om de acceptatie te onthouden. Door feitelijke ingebruikname van de website/programmatuur of onderdelen daarvan heeft de opdrachtgever de website/programmatuur of die onderdelen geaccepteerd. De website/programmatuur wordt verder geacht te zijn aanvaard na acceptatie van de opdrachtgever, of 30 dagen na gebruiksklare oplevering indien de opdrachtgever Rens gcv niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd, of na het herstel van de gemelde gebreken. De acceptatie kan door de opdrachtgever niet worden tegengehouden wegens het geheel of het gedeeltelijk nalaten door de opdrachtgever van een acceptatietest. Conform de wettelijke bepalingen inzake
artistieke en industriële eigendom, tekeningen, modellen, ontwerpen enz. , zijn al de door Rens gcv ontworpen schetsen, ontwerpen, foto’s, afbeeldingen, webpagina’s, banners, interpretaties, concepten, schikkingen, programmatuur enz., welke ook de techniek mag zijn, de eigendom van Rens gcv. Ze mogen op geen enkele manier worden nagemaakt of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd of verspreid. Het afstaan of aanrekenen van voorgaande geeft op zichzelf, behoudens uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming, op geen enkele manier het recht het als eigendom te beschouwen. De ontworpen website/programmatuur is de
intellectuele eigendom van Rens gcv en wordt als zodanig door de wetgeving beschermd. De website/programmatuur mag dus niet worden overgemaakt ten kosteloze titel of bezwarende titel, onder welke vorm ook, geheel of gedeeltelijk, aan om het even welke derde, mits uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rens gcv. De opdrachtgever verbindt zich er toe de vertrouwelijkheid van de website/programmatuur te bewaren, noch kopies van het geheel of gedeeltes van de software of van methoden en concepten daarin gebruikt te verspreiden of openbaar te maken aan om het even welke derde. Alle elementen en gegevens die door de opdrachtgever aan Rens gcv worden verstrekt voor opname in de website/programmatuur, o.a. alle teksten, beelden, logo’s,
grafieken, foto’s, audio- of videofilms en de updates worden verondersteld als uitsluitende eigendom te zijn en te blijven van de opdrachtgever. In de mate dat deze elementen geheel of gedeeltelijk niet de exclusieve eigendom zijn van de opdrachtgever, waarborgt de opdrachtgever dat deze over alle noodzakelijke toelatingen beschikt met het oog op het gebruik van deze elementen. De opdrachtgever vrijwaart Rens gcv tegen alle klachten van derden die zouden beweren een intellectueel of ander tegensprekelijk recht te kunnen doen gelden.

 

11. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE (WEB)HOSTING

Een webhosting wordt aangeboden voor een periode van 1 jaar, tenzij anders en uitdrukkelijk overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of tijdens de periode van verlenging. Voor deze diensten werkt Rens gcv samen met betrouwbare en professionele partners. Rens gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de
eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij onze partners.
Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. Iedere inbreuk door de opdrachtgever op het door Rens gcv ter beschikking gestelde systeem of de netwerkbeveiliging is ten zeerste verboden. Ingeval er door Rens gcv inbreuken worden vastgesteld zal zulks aanleiding geven tot het onverwijld formuleren van een strafklacht bij de gerechtelijke instanties. Het is de opdrachtgever verboden met zijn website de dienstverlening door Rens gcv aangeboden, in het gedrang te brengen.

 

12. SPECIFIEKE VOORSCHRIFTEN INZAKE DOMEINREGISTRATIE

Aangezien de toekenning van de domeinnamen op het Internet afhangt van de uitdrukkelijke goedkeuring van de bevoegde autoriteiten is Rens gcv op geen enkel ogenblik verantwoordelijk voor een eventuele weigering. Rens gcv koopt deze dienst aan bij betrouwbare en professionele partners. Rens gcv kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele discontinuïteit door technische of andere redenen bij onze partners. Ook van een schadevergoeding kan geen sprake zijn. De registratie van een domeinnaam is steeds voor een periode van 1 jaar, tenzij anders is overeengekomen. Behalve bij schriftelijke opzegging wordt deze termijn bij het verstrijken ervan automatisch verlengd met een periode van 1 jaar. De opdrachtgever is gehouden schriftelijk een opzeggingstermijn van 2 maanden te respecteren, die 2 maanden voor het einde van de abonnementsdag geschiedt zij het tijdens de oorspronkelijke periode of
tijdens de periode van verlenging.

 

13. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Indien de opdrachtgever als verantwoordelijke in de zin van de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG) persoonsgegevens verwerkt met gebruikmaking van de diensten, producten of goederen van Rens gcv, dient de opdrachtgever op grond van de AVG een verwerkersovereenkomst te sluiten met Rens gcv en gebruik te maken van de mogelijkheid die Rens gcv hiertoe biedt. Voor zover de opdrachtgever geen gebruik maakt van de optie die Rens gcv biedt om
een verwerkersovereenkomst te sluiten, garandeert de opdrachtgever de geleverde diensten of goederen niet te zullen gebruiken voor het verwerken van persoonsgegevens en vrijwaart de Opdrachtgever Rens gcv tegen alle schade of claims die gebaseerd zijn op de stelling dat enige verwerking van persoonsgegevens met gebruikmaking van de diensten of goederen onrechtmatig zou zijn.

 

14. ONGEOORLOOFD GEBRUIK

Hosting accounts, servers en domeinnamen mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden (uitgaande van de Belgische wetgeving). Rens gcv neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst door opdrachtgever op de server. De opdrachtgever is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op de server geplaatst wordt. De inhoud en strekking van de tekst en images mogen in geen geval discriminerend of anderszins aanstootgevend zijn. Zogenaamde warez sites en/of andere sites met illegale software en pornografische inhoud zijn ook niet toegestaan. Het gebruik van scripts en andere programma`s op de
servers van Rens gcv is toegestaan, zolang dit het functioneren van de server niet in gevaar brengt. Dit ter beoordeling van Rens gcv. Ook verklaart de opdrachtgever nooit handelingen op onze servers te verrichten die schade kunnen aanrichten. Het versturen van ongevraagde reclame e-mails (spam) via de servers en het netwerk van Rens gcv is niet toegestaan evenals het versturen van ongevraagde reclame e-mails voor een website/domeinnaam die door Rens gcv wordt gehost. Bij het niet opvolgen van deze richtlijnen behoudt Rens gcv het recht om
onmiddellijk de inhoudt offline te zetten zonder voorafgaandelijke
waarschuwing(en).