Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van ons aan jou als Zakelijke klant (iedere niet-natuurlijke persoon die, uitsluitend voor beroepsmatige doeleinden, op de markt gebracht producten of diensten verwerft of gebruikt).
 2. Als je een bestelling plaatst op onze website geldt dit als uitdrukkelijke aanvaarding van onze algemene- en privacyvoorwaarden die steeds beschikbaar zijn via onze website.
 3. Wij leveren enkel aan landen in de buurt van België. Als je een leveringsadres in een ander land opgeeft, hebben wij het recht om je bestelling weigeren en terug te betalen.
 4. Als naast deze algemene voorwaarden ook bijkomende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, geldt bovenstaande ook voor die bijzondere voorwaarden.

Artikel 2 – Prijs

 1. Onze getoonde prijzen zijn voor jouw als zakelijke klant eerst getoond exclusief alle belastingen, BTW, taksen en diensten. Dit is de werkelijke kost voor u als ondernemer, aangezien u mogelijks deze BTW kan terugvorderen. Alvorens uw bestelling af te ronden, krijg je steeds de volledige kostprijs te zien, inclusief BTW, taksen, diensten en de door u gekozen verzending. Indien je kiest voor verzekerde verzending, wordt hier een meerprijs voor aangerekend, welke ook duidelijk wordt aangegeven.

Artikel 3 – Bestelling van ons aanbod

 1. We beschrijven onze producten en ons verzendproces voldoende gedetailleerd om je op voorhand een goede evaluatie te kunnen laten maken. Onze afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. We zijn echter ook maar mensen en kunnen ons vergissen. Als we ons overduidelijk vergist hebben, zijn we niet verplicht om je alsnog te leveren.
 2. Je bestelling is volledig en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra we je bestelling ontvangen hebben en zodra je betaling werd goedgekeurd door de uitgever van je betaalkaart. We aanvaarden veel verschillende betaalmethodes. Indien de uitgever van je kaart weigert om in te stemmen met je betaling aan ons, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet-levering van jouw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.
 3. Het is niet toegestaan voor concurrerende ondernemingen om de artikelen aan te kopen. Deze bepaling is van kracht om belangenconflicten te voorkomen en de integriteit van ons bedrijf te waarborgen. Indien blijkt dat een aankoop is gedaan door een concurrerende onderneming, behouden wij het recht voor om de bestelling te annuleren en verdere actie te ondernemen indien nodig.
 4. Een aankoop kun je doen door een product aan je winkelmandje toe te voegen. Vervolgens geef je je lever en facturatiegegevens in, zodat wij correct kunnen factureren en verzenden. Je kan ook steeds kiezen op welke wijze de verzending dient plaats te vinden. Je zal onze algemene voorwaarden aanvaarden en je betaling afronden. Als je deze stappen hebt doorlopen, is je aankoop definitief.

Artikel 4 – Betaling

 1. Voor online bestellingen kun je enkel online betalen via de betaalmodules aangeboden door onze betaalpartner.
 2. Je gegevens worden versleuteld met SSL zodat je persoonsgegevens en betaalgegevens veiliger verzonden worden. Je herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de statusbalk van je browser.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

 1. Als je goederen bij ons koopt, heb je gedurende 14 dagen vanaf de levering het recht om te beslissen dat je de goederen niet wil houden. Je kan je bestelling dan zonder betaling van een boete en zonder opgave van reden terugsturen. Binnen de 14 dagen nadat we je bestelling teruggekregen hebben of je hebt aangegeven dat je wil afzien van de overeenkomst, betalen we je de volledige aankoopprijs, uitgezonderd de verzendkosten, terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee je hebt betaald.
  Indien de goederen of verpakking beschadigd/onvolledig teruggestuurd worden en daardoor onverkoopbaar of minder waard worden, behouden wij ons het recht voor de schade af te trekken van de terugbetaling.
 2. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen.
 3. Tijdens de eerste 14 dagen na de levering verwachten we dat je zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking. Om de goederen nog te kunnen terugsturen, zoals hierboven omschreven, mag je ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of je het artikel wenst te behouden. Als je de artikelen terugstuurt, moet dit gebeuren samen met de originele verpakking, inclusief alle geleverde toebehoren en in de originele staat + verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.
 4. Je kan je pakket retourneren via de post of een koerier. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het verlies van dit pakket door de postdiensten. Je kan bij verzending steeds kiezen om een goedkope verzekering toe te voegen aan de retourzending zodat je zeker bent.
 5. Om je herroepingsrecht, voor levering van goederen snel en correct uit te oefenen, kan je het het formulier voor Herroeping gebruiken welke op onze website staat. Wij mailen je een ontvangstbevestiging van jouw herroeping.

Artikel 6 – Garantie

 1. Wij garanderen dat onze artikelen overeenkomen met je bestelling en dat deze voldoen aan de normale verwachtingen die je er van mag hebben rekening houdende met de eigenschappen van het artikel.
 2. Wij volgen de garantietermijn opgelegd aan ons door onze leverancier. Deze is voor B2B klanten tot 1 jaar na leverdatum.  Je kan gebruik maken van deze garantie indien het artikel niet conform is aan de geplaatste bestelling. Dit wil zeggen dat bij gebreken of defecten aan het artikel, tot 1 jaar na de levering, dit artikel kosteloos wordt hersteld, dan wel vervangen.
 3. Er worden een commerciële garanties gegeven van 1 jaar bovenop de hierboven aangegeven garantie van de leverancier.
 4. Wij volgen de regels van Zetes inzake garantie. Zo valt het volgende niet onder garantie: Normale slijtage of veroudering; Oorzaken te wijten aan externe factoren, niet rechtstreeks gerelateerd aan het product, bijvoorbeeld: Ongewone fysieke belasting, Stroomuitval, Ongewone omgevingsomstandigheden;
  Enige andere oorzaak dan normaal gebruik, bijvoorbeeld: Ongelukken, Brand, Blikseminslag, Waterschade, Verwaarlozing, Verkeerd gebruik, Onjuiste installatie of tests, Ongeoorloofde pogingen tot reparatie, wijziging of aanpassing;
  Onvolledige terugzending (i.e. ontbrekende oplaadkabel of niet-erkende oplaadkabel)

Artikel 7 – Overmacht

 1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.
 2. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, storingen bij partners/leveranciers/koeriers, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

Artikel 8 – Levering / uitvoering

 1. Alle artikels worden geleverd op het door jou doorgegeven adres tijdens de bestelling.
 2. We zullen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 3. Geaccepteerde bestellingen zullen we met spoed maar uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, sturen we je altijd een mailtje of bellen we je.
 4. Je kan bij het bestellen kiezen voor een verzekerde verzending, waardoor je je geen zorgen dient te maken over de levering van je pakketje. Als je ons goederen terugstuurt binnen de 14 dagen na aankoop, omdat je ze niet meer wenst, ben je zelf verantwoordelijk voor de retourzending.
 5. Indien de door ons verzonden goederen tijdens het transport werden beschadigd of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 7 dagen melden en de producten naar ons terugsturen.
 6. We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de door ons gekozen koerier. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen en enkel mits deze klant koos voor verzekerde verzending.

Artikel 9 – Intellectuele eigendom

 1. Onze teksten, logo, website, foto’s, product beschrijvingen, titels, database gegevens, bestanden, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers behoren.
 2. Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals hier beschreven.
  Zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming mag je bijvoorbeeld teksten, foto’s, logo’s, kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren.

Artikel 10 – Geschillen / Klachtenregeling

 1. We streven steeds naar gelukkige klanten. Mocht er onverhoopt toch een probleem of klacht opduiken, kan je ons contacteren via ons contactformulier. We proberen steeds binnen de 3 dagen je mail te beantwoorden.
 2. Het Belgische recht is uitsluitend van toepassing op alle bestellingen/overeenkomsten/contracten die we afsluiten met jouw, ongeacht je woonplaats. In geval van geschillen zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.
 3. Indien er gekozen wordt voor een buitengerechtelijke regeling van de onenigheid is de Consumentenombudsdienst van de Federale Overheid bevoegd om elke aanvraag tot buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen te ontvangen. Je kan de Consumentenombudsdienst bereiken via deze link: https://www.consumentenombudsdienst.be
 4. De klant gaat akkoord dat volgende stappen steeds gevolgd worden in dezelfde volgorde in geval van een discussie/klacht:
  1) Over en weer mailen 2) Bellen om het proberen uit te praten 3) Arbitrage

Artikel 11 – Wie zijn wij

De vennootschap Rens gcv handelend onder de naam: VerpleegkundigeThuiszorg.be

Vestigingsadres

 • Rens gcv
 • Ganzenkoor 33
 • 2570 Duffel

Bereikbaarheid

 • Maandag t/m vrijdag van 10:00 uur tot 19:00 uur
 • Telefoonnummer: 0495939448
 • Mail ons
 • Ondernemingsnummer: BE 0558.915.582

Versie van de algemene voorwaarden: 01/04/2024