In de nieuwe regeling wordt nu expliciet vermeld dat de diensten door vroedvrouwen, verpleegkundigen en zorgkundigen, verricht in de uitoefening van hun geregelde werkzaamheid, van btw zijn vrijgesteld (m.a.w. dat er op de prestaties van personen die deze beroepen zelfstandig uitoefenen geen btw verschuldigd is). Er heerste wel wat onduidelijkheid over welke ‘zorgkundigen’ hier bedoeld werden. Dit heeft de fiscus nu recent verder toegelicht.

Onder ‘zorgkundigen’ moet hier worden verstaan de personen die specifiek zijn opgeleid om de verpleegkundigen, onder hun toezicht, bij te staan inzake zorgverstrekking, gezondheidsopvoeding en logistiek, in het kader van de door de verpleegkundige gecoördineerde activiteiten binnen een gestructureerde equipe. (hiervoor wordt verwezen naar de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen). De taak van deze zorgkundige bestaat voornamelijk uit de opvolging van de persoonlijke hygiëne, hulp bij het aan- en uitkleden, klaarzetten en het toedienen van medicatie en algemene opvolging van de patiënt (de toegelaten activiteiten worden opgesomd in de bijlage tot het KB van 12 januari 2006 tot vaststelling van de verpleegkundige activiteiten die de zorgkundige kan uitvoeren en de voorwaarden waaronder de zorgkundige deze handelingen kan stellen).

De zorgkundige moet zich laten registreren bij het ‘Agentschap Zorg en Gezondheid’ (voor Vlaanderen), waarna hij/zij een visum krijgt van de FOD Volksgezondheid; dit visum is verplicht om te mogen werken als zorgkundige.

Bijgevolg speelt de btw-vrijstelling enkel voor zorgkundigen (die uiteraard zelfstandig optreden, anders zijn zij niet aan de btw-wetgeving onderworpen) die op bovenstaande wijze zijn erkend door de FOD Volksgezondheid.